رزق ماآیدبه پای میهمان از خوان غیب میزبان ماست هرکس می شود مهمان ما